Pradinė mokykla

 • „Diemedis“ yra visą dieną veikianti mokykla, kurioje neskubama – mokiniai turi laiko mokymuisi ir poilsiui, bendravimui ir žaidimams. Mokykloje prasmingai derinamas formalusis ir neformalusis ugdymas, mokiniams teikiama individuali mokymosi pagalba. Į ugdymo procesą įtraukiama visa mokyklos bendruomenė ir socialiniai partneriai.

  „Diemedžio“ mokykla dirba pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teikiamas Bendrąsias programas bei ugdymo planus. 

  Mokykloje ugdomas kūrybinis ir kritinis mąstymas, mokant mokytis ir suprasti mokymosi vertę bei prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi.

 • Pradinėje mokykloje akademinis turinys pateikiamas per praktinę veiklą. Mokiniai ne tik skaito, bet ir patys pasakoja, dalijasi savo patirtimi. Mokiniai ne tik sužino apie kitų atradimus, bet ir patys mokosi atrasti tai, kas jiems yra dar neatrasta. Mokiniai ne tik grožisi kitų meno kūriniais, bet ir patys juos kuria.

  Todėl ypatingas dėmesys skiriamas mokinių kūrybinės tiriamosios veiklos rezultatų eksponavimui mokyklos aplinkoje.

 • Pradinėje mokykloje toliau tęsiama kūrybinė veikla. Ji tampa akademinio ugdymo turinio dalimi. Meninės veiklos derinamos su moksline kūrybine veikla, kuri pasireiškia aktyviu tyrinėjimu visų dalykų pamokų ir popamokinės veiklos metu. Ypatingas dėmesys skiriamas gamtamoksliniam ugdymui, siekiant, kad vaikai būtų atidūs ir pagarbūs juos supančiai aplinkai, mokėtų tinkamai pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis, natūraliai įsipareigotų ją tausoti ir puoselėti.

 • Pradinėje mokykloje daug dėmesio skiriama ugdymo turinio diferencijavimui ir individualizavimui. Kiekvienas vaikas turi skirtingą ir jam efektyviausią mokymosi stilių – vieniems geriausia mokytis grupėse, kitiems individualiai, vieni geriau įsimena žodinę, o kiti – vizualinę informaciją ir pan. Todėl su kiekvienu vaiku kartu ieškome būdų ir kelių numatytiems ugdymo tikslams siekti.

 • Mokomųjų dalykų užsiėmimai organizuojami integraciniais blokais, nesusiejant veiklos trukmės su pamokos trukme, o tik numatant užsiėmimo pradžios ir pabaigos laiką. Tai leidžia mokiniams laisviau ir lengviau planuoti savo mokymosi laiką.

 • Siekiame šių blokų tarpusavio teminės integracijos. Tokiu būdu ugdymo turinys yra lengviau suvokiamas ir priimtinesnis mokiniams, besimokantiems skirtingais mokymosi stiliais. Individualų mokinių mokymąsi deriname su grupiniais užsiėmimais. Taip sudarome sąlygas socialinių ir komunikacinių kompetencijų ugdymuisi. Dažnai mokomės projektinio ugdymo metodu. Mokomės ieškoti ir rasti ne pirmą pasitaikiusį informacinį šaltinį, o tikrai reikalingą informaciją, kurią tikslingai naudojame mokymosi procese. Projektiniu darbu ugdomas kūrybinis ir kritinis mąstymas.

 • Meninis ugdymas kūrybiškumui ir kritiniam mąstymui

  Muzika, dailė, šokis padeda vaikams geriau išreikšti save, savo emocijas, padeda išmokti bendrauti ir kūrybiškai bendradarbiauti. Meninis ugdymas tiesiogiai siejamas su vaikų kūrybiškumo ugdymu plačiąja prasme: atvirumu pokyčiams, gebėjimu išdrįsti įsileisti naujas mintis, permąstyti įsisenėjusias problemas, priimti netikėtus, originalius sprendimus. Šiuo aspektu kūrybiškumas tiesiogiai siejasi su kritiniu mąstymu. Tokiu būdu meninis ugdymas randa atgarsį kituose mokomuosiuose dalykuose (kalbose, matematikoje, gamtos moksluose) – praturtinamas ugdymo turinys, skatinama saviraiška ir minties laisvė, gilėja mokymasis, mokiniams tampa įdomiau mokytis.

  Tęsiame integruotų muzikos, šokio ir dailės „Diemedžio“ projektų tradiciją ir šių projektų rezultatus pristatome visuomenei Vilniaus teatrų scenose. Meninių užsiėmimų mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su kitais mokytojais kartu ieškodami būdų, kaip mokiniams priimtiniau, žaismingiau pateikti lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo ugdymosi turinį.