NUOTOLINIS MOKYMAS

  • Nuotolinis mokymas „Diemedyje“ organizuojamas moduliniu būdu. Kiekvienas 1-4 klasės (7-10 metų amžiaus) mokinys gali pasirinkti vieną ar kelis pageidaujamus mokytis mokomuosius dalykus: lietuvių kalbą, matematiką, pasaulio pažinimą, dailę ir technologijas, muziką.

    Siūlomos nuotolinio mokymo mokomųjų dalykų modulių programos remiasi LR ŠMM patvirtinta pradinio ugdymo bendrąja programa ir ugdymo planu.

    Atsižvelgiant į mokinio poreikius ir bendrąją pradinio ugdymo programą, kiekvienam mokomajam dalykui yra sudaromas individualus mokinio ugdymo planas, kuriame numatoma modulio trukmė (akademinių valandų skaičius) ir dalyko savaitinio ugdymo valandų skaičius.