VERTYBĖS IR PRINCIPAI

 • Savarankiškumo ir lyderystės

  Mes manome, kad kiekvienas žmogus gali ir turi išmokti savarankiškai priimti sprendimus. Pradinėse klasėse išmokstame priimti mažus, bet mums svarbius sprendimus – ką šiandien veiksiu, kaip elgsiuosi su aplinkiniais, ko mokysiuosi ir ką išmoksiu. Vėliau išmokstame savo   veiklos planavimo: ką veiksiu rytoj, kaip planuosiu savo laiką, kada mokysiuosi, žaisiu, skaitysiu knygą ir pan. Kiekvienas savarankiškai priimtas sprendimas visuomet siejamas su motyvacija veiklai ir atsakomybe už sprendimo pasekmes. Todėl žmogus gebantis kritiškai mąstyti ir savarankiškai priimti sprendimus, atsakyti už rezultatus ir galimas pasekmes yra lyderis. Lyderyste mes siejame su atsakingu ir savarankišku savo veiklos ir gyvenimo kelio pasirinkimu, o ne galima įtaka kitiems. Todėl mūsų mokyklos tikslas bendradarbiaujant su tėvais išugdyti savarankiškus, motyvuotus ir atsakingus žmones – lyderius.

 •  Kaip mes siekiame

  Užsiėmimuose skatiname kritinį vaikų mąstymą. Tam įvairiuose užsiėmimuose naudojamos kritinio mąstymo ugdymo, problemų sprendimo metodikos.
  Didelis dėmesys kreipiamas į mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymą: skatiname mokinius apmąstyti, analizuoti, kokias strategijas jie taiko, kad galėtų lengviau, paprasčiau išspręsti pateikiamas užduotis.
  Mokiniai užsiėmimuose susikuria savo veiklos planus ir siekia tuose planuose numatytų tikslų. Patys įsivertina ir aptaria kartu su mokytojais kaip jiems sekasi tuos tikslus įgyvendinti. 
Kartu su mokiniais tariamės dėl mokymosi formų, atsiskaitymų ir įvertinimų.

 • Ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo

  Mes pripažįstame, kad kiekvienas vaikas turi skirtingą ir jam efektyviausią mokymosi stilių. Žinome, kad vieniems geriausia mokytis grupėse, kitiems individualiai, vieni geriau įsimena žodinę, o kiti vizualinę informaciją ir pan. Mes sieksime užtikrinti tokią ugdymosi formų įvairovę, kad ji būtų priimtina įvairius mokymosi stilius praktikuojantiems vaikams. Manome, kad nėra vieno universalaus ir visiems vaikams tinkamo mokymo (-osi) stiliaus, nes kiekvienas vaikas yra unikalus. Todėl su kiekvienu vaiku kartu ieškosime būdų ir kelių numatytiems ugdymo tikslams siekti.

 • Kaip mes siekiame

  Mokomųjų dalykų užsiėmimai organizuojami integraciniais blokais, nesusiejant veiklos trukmės su pamokos trukme, o tik numatant užsiėmimo pradžios ir pabaigos laiką. Tai leidžia mokiniams laisviau ir lengviau planuoti savo mokymosi laiką.

  Siekiame šių blokų tarpusavio teminės integracijos. Todėl ugdymo turinys yra lengviau suvokiamas ir priimtinesnis mokiniams besimokantiems skirtingais mokymosi stiliais.

  Individualų mokinių mokymąsi deriname su grupiniais užsiėmimais, taip sudarome sąlygas socialinių ir komunikacinių kompetencijų ugdymuisi.

  Dažnai mokomės projektiniais metodais. Mokomės ieškoti ir rasti ne pirmą pasitaikiusį informacinį šaltinį, o tikrai reikalingą informaciją, kurią tikslingai naudosime savo projektiniuose darbuose.

   

 • Meninio ugdymo svarbos.

  Manome, kad muzika, dailė, šokis padeda vaikams geriau išreikšti save, savo emocijas, padeda išmokti bendrauti ir kūrybiškai bendradarbiauti. Meninis ugdymas tiesiogiai siejamas su vaikų kūrybiškumo ugdymu plačiąja prasme: atvirumu pokyčiams, gebėjimu išdrįsti įsileisti naujas mintis, permąstyti įsisenėjusiais problemas priimti netikėtus, originalius sprendimus. Todėl manome, kad tinkamas požiūris į meninį ugdymą neabejotinai atsispindi ir kituose mokomuosiuose dalykuose (kalbose, matematikoje, gamtos moksluose).

 • Kaip mes siekiame

  Tęsiame integruotų muzikos, šokio ir dailės „Diemedžio“ projektų tradiciją ir šių projektų rezultatus pristatome visuomenei Vilniaus teatrų scenose.
  Meninių užsiėmimų mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su kitais mokytojais kartu ieškodami būdų kaip mokiniams priimtiniau, žaismingiau pateikti lietuvių kalbos matematikos, pasaulio pažinimo ugdymosi turinį.